No credit card 100 free sex chat - Phonedating com

i « nije ni na koji nacin odgovoran za sadržaje koje registrovani korisnici objavljuju, odnosno nije odgovorna za tacnost, kompletnost, zakonitost, pouzdanost i dostupnost sadržaja. Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisnickim imenom odgovoran je iskljucivo vlasnik tog naloga.« nema nikakvu obavezu da pregleda bilo kakve poruke, informacije ili sadržaje (u daljem tekstu: 'poruke') koje na svojim stranicama objave registrovani korisnici i ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu vezano za bilo koje takve poruke.«Phonedate» nije odgovoran za prekid razgovora, niti za posledice koje mogu da proizadu usled prekida razgovora.

Uprkos gore recenom « može povremeno kontrolisati poruke na sajtu i može odbiti da prihvati i/ili da ukloni bilo koju takvu poruku koja je u suprotnosti sa pravilika korišcenja sajta koja se odnose na posetioce, kao i sa pravilika koja se odnose na registrovane korisnike.

« nije odgovoran ni jednom posetiocu za štetu koju pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišcenjem sajta .

« ovim odbacuje bilo kakvu odgovornost, zasnovano na bilo kom osnovu, ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se na odgovornost za bilo kakvu direktnu, kaznenu, posebnu, posledicnu, slucajnu ili posrednu štetu u vezi s uslugama koje je obezbedio.

« zadržava pravo da se koristi svim pravnim lekovima koji su predvideni zakonom i opravdan je u slucaju kršenja ovih pravila i važecih pravnih propisa, ukljucujuci i pravo blokade pristupa sajtu s odredene Internet adrese.

10.«Phonedate» je servis za posredovanje – upoznavanje ljudi.

Podatke, kao što su ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa su podaci koje samo «Phonedate» može da vidi i obezbeduje tajnost ovih podataka. Razgovor izmedu dva lica, korisnika «Phonedate»-a je privatan razgovor.

Nakon isteka vremena od 10 minuta, Telekom Srbija automatski prekida poziv.

Svako lice može da ponovnim pozivom broja telefona «Phonedate»-a naknadno da uspostavi kontakt sa profilom sa kojim je prethodno razgovarao.

« nije odgovoran za eventualnu nemogucnost korišcenja servisa, od strane posetilaca.

« nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa usled elementarnih nepogoda ili problema funkcionisanja interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa istom, nestanka struje, nesaradnji trecih lica itd. Saglasni ste da « kao i bilo ko od službenika, direktora, zaposlenih ili zastupnika nece biti odgovorni po bilo kom osnovu za bilo kakvu indirektnu, kaznenu, posebnu, posledicnu, slucajnu ili posrednu štetu koja nastaje iz ili u vezi s upotrebom sajta ili iz kašnjenja ili nemogucnosti upotrebe sajta, cak i u slucaju da je « svestan mogucnosti nastanka takvih šteta. Ovo ogranicenje odgovornosti obuhvata, ali se ne ogranicava na prenos bilo kojeg komipjuterskog virusa koji bi mogao da zarazi opremu korisnika, kvar mehanicke ili elektronske opreme ili komunikacionih linija, telefonske ili druge probleme u vezama (npr.

« ne može da garantuje niti garantuje stalan, neprekidan ili siguran pristup web sajtu. Upoznati ste i saglasni ste da je « samo posrednik za upoznavanje ljudi putem sajta.

Tags: , ,