Ang dating biblia speed dating in fort worth texas

At ipagtayo mo, sa isang paraang maayos ng isang dambana ang Panginoon mong Dios sa taluktok nitong matibay na dako; at kunin mo ang ikalawang toro, at maghandog ka ng isang handog na susunugin sangpu ng kahoy ng Asera na iyong puputulin.

ang dating biblia-20ang dating biblia-12ang dating biblia-46

However, Mainline Protestant denominations in the Philippines tend to prefer the Magandang Balita Biblia (Good News Bible).

The Biblia Hebraica Stuttgartensia was used as basis for the translation of the Old Testament for this revision.

The Doctrina Cristiana (1593) was the first book published in Tagalog Baybayin Script.

Most Protestant denominations use the New International Version of the Bible, as English is the official language of the Philippines.

Yamang sabi ng Edom, Tayo’y nangabagsak, nguni’t mangagbabalik tayo, at ating itatayo ang mga wasak na dako; ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Sila’y mangagtatayo, nguni’t aking ibabagsak; at tatawagin sila ng mga tao, Ang hangganan ng kasamaan, at Ang bayang kinagalitan ng Panginoon magpakailan man.

Iginagalang ng anak ang kaniyang ama, at ng alila ang kaniyang panginoon: kung ako nga’y ama, saan nandoon ang aking dangal?

At inyong sinasabi, Sa ano namin hinamak ang iyong pangalan?

At pagka kayo’y nangaghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan!

Nang magkagayo’y iniunat ng anghel ng Panginoon ang dulo ng tungkod, na nasa kaniyang kamay, at sinalang ang karne at ang mga munting tinapay na walang lebadura; at napailanglang ang apoy sa bato, at pinugnaw ang karne at ang mga munting tinapay na walang lebadura; at ang anghel ng Panginoon ay nawala sa kaniyang paningin.

At nangyari nang gabi ring yaon, na sinabi ng Panginoon sa kaniya, Kunin mo ang toro ng iyong ama, ang ikalawang toro na may pitong taong katandaan, at iwasak mo ang dambana ni Baal na tinatangkilik ng iyong ama, at putulin mo ang Asera na nasa siping niyaon.

Although the Greek text of Westcott-Hort of 1881 was used for the New Testament of the first text may be quoted (in written, visual, or electronic form) without requesting permission from the Philippine Bible Society provided that the number of verses does not exceed five hundred (500) and that the verses quoted represent less than half a complete book of the Bible.

Tags: , ,